Ford Focus ติดตั้งกล่องกรองไฟ P Electronic Oil Super DC Filter รุ่น P1530F

อปุกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในรถยนต์ที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น สมองกล ECU หรือ ECM ระบบกันขโมย ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเสียง ระบบแอร์ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง มอเตอร์และอีกหลายๆ ระบบในรถยนต์ ซึ่งมีแบตเตอรี่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ระบบต่างๆ ในเมื่อระบบไฟฟ้ารถยนต์มีความต้องการในการใช้งานกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ถ้ากระแสไฟที่จ่ายไปยังส่วนต่างๆ ถูกกรองให้เรียบเนี่ยนก็จะส่งผลให้ ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกของระบบไฟฟ้าที่ดี ยกหน้าที่ให้กล่องไฟ P Electronic Oil จัดการ เจ้าเดียวที่ให้ความจุและกำลังไฟถึง 30 ล้านไมโครฟารัด ไม่มีขายทั่วไปนะจะบอกให้ เฉพาะ P Electronic Auto เท่านั้น ติดตั้งง่าย เห็นผลจริง ขอบคุณ คุณแชมป์ ที่ไว้วางใจ 🏆 Item / สินค้า :: กล่องกรองไฟ P Electronic Oil Super DC Filter รุ่น P1530F 🚗 Car Model /…